nowe dzisiaj: 406 | sprzedane: 533
c
Kłusak amerykański (Standardbred) Mix Ogier Źrebak (08/2022) 158 cm Gniadodereszowata
+3 Zdjęcia

Speedracking Horse Hengstfohlen top Qualität

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3386053
Data wstawienia: 11.10.2022
Wyświetlenia reklamy : 1144
Reklama odnotowana: 8
Kategoria cenowa 5 000 € do 10 000 €
Kategoria cenowa ~23 424 zł do 46 840 zł
VAT podlega zwrotowi
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiAmerican Standardbred czy też kłusak amerykański to pochodzący z USA koń, który jest najczęściej wykorzystywany w wyścigach kłusaków i inochodźców. Nazwa ""Standardbred"" została utworzona, ponieważ w hodowli mogą zostać użyte wyłącznie zwierzęta, które odpowiadają standardowi prędkości w kłusie lub ... Więcej o rasie koni Kłusak amerykański (Standardbred)
Kłusak amerykański (Standardbred)
Koń gorącokrwisty, Mix
Ogier
Źrebak (08/2022)
158 cm
Gniadodereszowata
Chody specjalne
Rheinisches Pferdestammbuch e.V.

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
TS Lifechanger ist ein ausgesprochen talentierter und gangstarker, junger Hengst. Er ist ein eingetragenes Speedracking Horse mit vollem Papier.
Speedracking Horses sind eine in D noch junge Rasse, die immer mehr Reiter begeistern. Sie stechen unter den Gangpferden vor allem durch ihre enorme Tempovarianz und -fähigkeit im Tölt heraus. Vielseitige Pferde mit klarem Geist für das besondere Reitgefühl, ob zuhause oder im Sport. Mehr Infos unter www.hjona.de

Lifechangers Vater ist der Standardbred Hengst Clayhill Pop Life aka Mississippi Mud, welcher grade die gerittene Materialprüfung als erstes Speedracking Horse in D mit Bravour bestanden hat. Für den Tölt erhielt er zb die 8,8.
Lifechangers Mutter entstammt einer der ältesten Stammlinien, der berühmten Rowdy Linie. Ihr Vater ist EZDS'' Rowdy Falcon, der später unter dem Namen Rowdy Rawhides Wiley SHOBA registriert und Worldchampion wurde.
Beide Eltern sind gesund und können bei uns besichtigt werden.

Er selbst ist das in diesem Jahr höchst geprüfte Fohlen durch Materialrichter in Deutschland, mit folgendem Ergebnis:
"Gut aufgerichtetes, noch sehr junges Fohlen mit hochweit-akzentuierten Bewegungen aus der Schulter, viel Schubkraft und deutlicher Tempofähigkeit bei freundlich, fleißigem Interieur."

Er erhielt für das Exterieur die 8,0 - für das Interieur und den Gang die 8,1 und hat die Richterin und alle Zuschauer sehr begeistert.

Die Gelegenheit einen top gezogenen Hengst selbst aufzuziehen, aber auch als späterer Luxus-Reitwallach spannend.
Lifechanger lebt mit seiner Mutter artgerecht und robust in der Stutenherde mit anderen Fohlen, ist regelmäßig entwurmt, mit Mineral versorgt und darf natürlich noch eine Weile bei seiner Mutter bleiben. Nach dem absetzen mit frühestens 6 Monaten würde er gerne zu seinem Menschen ziehen. Bis dahin lernt er das kleine abc, Halfter, Hufe geben usw.
Seine besondere Farbe ist das i-Tüpfelchen, er ist wie sein Vater Bay roan. Seit Vater ist bei den Fotos zu sehen.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
TS Lifechanger is a very talented and powerful young stallion. He is a registered Speedracking Horse with full paper.
Speedracking horses are a breed still young in Germany, which inspire more and more riders. They stand out among the gaited horses above all by their enormous speed variance and ability in the tölt. Versatile horses with a clear mind for the special riding feeling, whether at home or in sports. More information at www.hjona.de

Lifechanger's sire is the standard bred stallion Clayhill Pop Life aka Mississippi Mud, who has just passed the ridden material test as the first Speedracking Horse in D with flying colors. For example, he received the 8.8 for the tölt.
Lifechanger's mother comes from one of the oldest lineages, the famous Rowdy line. Her father is EZDS'' Rowdy Falcon, who later registered under the name Rowdy Rawhides Wiley SHOBA and became World Champion.
Both parents are healthy and can be visited with us.

He himself is this year's highest tested foal by material judges in Germany, with the following result:
"Well-erect, still very young foal with high-width accentuated movements from the shoulder, a lot of thrust and clear speed ability with friendly, hard-working interior."

It received 8.0 for the exterior and 8.1 for the interior and aisle and impressed the judge and all the spectators very much.

The opportunity to raise a top bred stallion himself, but also exciting as a later luxury riding gelding.
Lifechanger lives with his mother species-appropriate and robust in the mare herd with other foals, is regularly dewormed, supplied with mineral and of course may stay with his mother for a while. After weaning at the earliest 6 months, he would like to move in with his human. Until then, he learns the little abc, halter, hooves, etc.
His special color is the icing on the cake, he is like his father Bay roan. Since father can be seen in the photos.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
TS Lifechanger to bardzo utalentowany i potężny młody ogier. Jest zarejestrowanym Speedracking Horse z pełnym papierem.
Konie speedrackingowe to rasa wciąż młoda w Niemczech, która inspiruje coraz więcej jeźdźców. Wyróżniają się wśród chodzących koni przede wszystkim ogromną zmiennością prędkości i umiejętnościami w tölt. Wszechstronne konie z czystym umysłem dla wyjątkowego uczucia jazdy, zarówno w domu, jak i w sporcie. Więcej informacji na www.hjona.de

Ojcem Lifechangera jest ogier standardowej hodowli Clayhill Pop Life aka Mississippi Mud, który właśnie zdał test materiału jako pierwszy Speedracking Horse in D z latającymi kolorami. Na przykład otrzymał 8,8 za tölt.
Matka Lifechangera pochodzi z jednej z najstarszych linii, słynnej linii Rowdy. Jej ojcem jest Rowdy Falcon z EZDS, który później zarejestrował się pod nazwą Rowdy Rawhides Wiley SHOBA i został mistrzem świata.
Oboje rodzice są zdrowi i można ich odwiedzić u nas.

On sam jest tegorocznym najwyżej przetestowanym źrebięciem przez sędziów materiałowych w Niemczech, z następującym wynikiem:
"Dobrze wyprostowany, wciąż bardzo młody źrebak z zaakcentowanymi ruchami z ramienia o dużej szerokości, dużym ciągiem i wyraźną zdolnością szybkościową z przyjaznym, pracowitym wnętrzem."

Otrzymał 8,0 za zewnętrzną i 8,1 za wnętrze i przejście i zrobił wielkie wrażenie na sędzim i wszystkich widzach.

Możliwość wychowania ogiera najwyższej krwi, ale także ekscytującego jako późniejszy luksusowy wałach jeździecki.
Lifechanger żyje ze swoją matką odpowiednią gatunkowo i silną w stadzie klaczy z innymi źrebiętami, jest regularnie odrobaczany, zaopatrywany w minerały i oczywiście może zostać z matką przez jakiś czas. Po odstawieniu od piersi najwcześniej 6 miesięcy chciałby zamieszkać ze swoim człowiekiem. Do tego czasu uczy się małego abc, kapelusza, kopyt itp.
Jego szczególny kolor jest wisienką na torcie, jest jak jego ojciec Bay Roan. Ponieważ ojca widać na zdjęciach.

Pochodzenie

Lokalizacja

72631 Aichtal
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Tina Schwelllinger
E
72631 Aichtal
Niemcy
Mówimy w językach:
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Tina Schwelllinger
E
72631 Aichtal
Niemcy
i