nowe dzisiaj: 361 | sprzedane: 603
c
Inseratsbild
+3 Zdjęcia

⭐️Hocherfolgreiches Grand Prix Pferd⭐️

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2569054
Data wstawienia: 10.06.2021
40 000 € do 100 000 €
Kategoria cenowa ~186 036 zł do 465 080 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń holsztyński to rasa koni ze Szlezwiku-Holsztynu w Niemczech. Jest to jedna z najważniejszych i nieodzownych ras w niemieckiej hodowli koni gorącokrwistych. W średniowieczu holsztyn był ciężkim koniem roboczym, który aż do czasu drugiej wojny światowej był użytkowany w kawalerii i jako koń pociąg ... Więcej o rasie koni Koń holsztyński
Koń holsztyński
Koń gorącokrwisty
Wałach
12 lat
180 cm
Kasztanowata
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: Grand Prix ~ CS
Sukces: Grand Prix ~ CS

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Włoski
  • Holenderski
  • Szwedzki
  • Polski
  • Rosyjski
Im Auftrag des Züchters zu verkaufen:

⭐️Dr. No⭐️

Alter: 12 Jahre
Größe: ca 1,80 m
Abstammung: De Chirico x Aljano x Loutano x Donnerhall
Ausbildungsstand: Grand Prix siegreich 
AKU: gute aktuelle AKU 

Preis der Qualität entsprechend , Platz vor Preis
( Unter 100 )

Wunderschöner 2009 geborener großrahmiger Wallach. Dieser bis Grand Prix hocherfolgreiche Wallach wird direkt aus Züchterhand nur an Bestplatz verkauft. Bereits als junges Pferd sehr erfolgreich (u.a. 6 j  qualifiziert zum BuCha) konnte sich dieser hoch talentierte Wallach unter stetigem Profiberitt zum siegreichen Grand Prix Pferd entwickeln. In den letzten Jahren war er immer unter den Top 10 der Holsteiner Pferde. Absolut kopfklar und brav unter dem Reitet sowie im Umgang, allerdings ist er aufgrund seiner Größe und Kalibers absolut kein Anfängerpferd. Keinerlei Vorerkrankungen und war immer gesund, aktuell mit sehr gutem Ergebnis getüvt. 

‼️‼️‼️Weitere Informationen bitte telefonisch, Videos versende ich gerne per WhatsApp 0171-3438949 BITTE KEINE PN‼️‼️‼️
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
To sell on behalf of the Z?chters:

?? Dr. No??

Age: 12 years
Gr?? e: approx. 1.80 m
Pedigree: De Chirico x Aljano x Loutano x Donnerhall
Level of training: Grand Prix victorious 
AKU: good current AKU 

Price of the quality accordingly, place before price
( Under 100 )

Wundersch?ner 2009 born large-framed gelding. This up to Grand Prix highly successful gelding is sold directly from Z?chterhand only to best place. Already very successful as a young horse (including 6 j qualified for BuCha), this highly talented gelding was able to develop into a victorious Grand Prix horse under constant professional riding. In recent years he has always been among the top 10 Holstein horses. Absolutely clear and well-behaved under the ride as well as in handling, but he is due to his gr?? e and calibers absolutely no anf?ngerpferd. No pre-existing conditions and was always healthy, currently with very good result get?vt. 

?????? For more information please call, I will gladly send videos via WhatsApp 0171-3438949 PLEASE NO PN??????
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Para vender en nombre de los Z?chters:

?? Dr. No??

Edad: 12 años
¿¿Gr?? e: aprox. 1,80 m
Pedigrí: De Chirico x Aljano x Loutano x Donnerhall
Nivel de entrenamiento: Gran Premio victorioso 
AKU: buena AKU actual 

Precio de la calidad por consiguiente, lugar antes del precio
( Menos de 100 )

Wundersch?ner 2009 nacido gelding de marco grande. Esto hasta el gelding altamente acertado de Prix magnífico se vende directamente de Z?chterhand solamente al mejor lugar. Ya muy exitoso como un caballo joven (incluyendo 6 j calificado para BuCha), este gelding altamente talentoso fue capaz de convertirse en un caballo victorioso Grand Prix bajo constante equitación profesional. En los últimos años siempre ha estado entre los 10 mejores caballos Holstein. Absolutamente claro y bien comportado bajo el paseo, así como en el manejo, pero se debe a su gr?? e y calibres absolutamente ningún anf?ngerpferd. No hay condiciones preexistentes y siempre fue saludable, actualmente con muy buen resultado get?vt. 

?????? Para obtener más información, por favor llame, con mucho gusto enviaré videos a través de WhatsApp 0171-3438949 POR FAVOR NO PN??????
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Pour le compte du Z?chters à vendre:

?? Dr No ?

Âge: 12 ans
Gr? ? e: ca 1,80 m
Origine : De Chirico x Aljano x Loutano x Tonnerre
Niveau de formation: Grand Prix victorieux 
AKU: bonne AKU actuelle 

Prix de qualité ? t en conséquence , place avant le prix
( 100)

Wundersch?2009 né grand-rahmiger Wallach. Ce Wallach, très bien atteint jusqu’au Grand Prix, est vendu directement de Z?chterhand seulement à Bestplatz. Déjà un jeune cheval très réussi (entre autres 6 j qualifié au BuCha), ce Wallach très talentueux a pu évoluer en course professionnelle constante pour devenir le Grand Prix de cheval victorieux. Ces dernières années, il a toujours été dans le top 10 des chevaux Holstein. Absolument clair et sage sous le cheval et dans les relations, mais il est dû à son gr ? ? e et calibres absolument pas de cheval de chant. Aucun antécédents médicaux et a toujours été sain, actuellement obtenu avec un très bon résultat. 

?????? Plus d’informations S’il vous plaît par téléphone, des vidéos je vous en prie, en ligne avec WhatsApp 0171-3438949 SVP pas de PN??????
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Per vendere per conto degli Z?chters:

?? Dottor No??

Età: 12 anni
Gr?? e: circa 1,80 m
Pedigree: De Chirico x Aljano x Loutano x Donnerhall
Livello di allenamento: Gran Premio vittorioso 
AKU: buon AKU corrente 

Prezzo della qualità di conseguenza, posto prima del prezzo
( Meno di 100 )

Wundersch?ner 2009 nasce gelding con grandi cornici. Questo fino al Grand Prix gelding di grande successo viene venduto direttamente da Z?chterhand solo nel posto migliore. Già di grande successo da giovane cavallo (di cui 6 j qualificati per BuCha), questo gelding di grande talento è stato in grado di trasformarsi in un cavallo vittorioso del Grand Prix sotto costante guida professionale. Negli ultimi anni è sempre stato tra i primi 10 cavalli Holstein. Assolutamente chiaro e ben educato sotto la corsa così come nella gestione, ma è dovuto al suo gr?? e e calibri assolutamente nessun anf?ngerpferd. Nessuna condizione preesistente ed era sempre sano, attualmente con un ottimo risultato get?vt. 

?????? Per maggiori informazioni si prega di chiamare, invierò volentieri video tramite WhatsApp 0171-3438949 PLEASE NO PN??????
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Te verkopen namens de Z?chters:

?? Dr. Nee??

Leeftijd: 12 jaar
Gr.?? e: ca. 1,80 m
Stamboom: De Chirico x Aljano x Loutano x Donnerhall
Opleidingsniveau: Grand Prix zegevierend 
AKU: goede huidige AKU 

Prijs van de kwaliteit dienovereenkomstig, plaats vóór prijs
( Onder de 100 )

Wundersch?ner 2009 geboren grote-frame ruin. Deze tot Grand Prix zeer succesvolle ruin wordt rechtstreeks van Z?chterhand alleen naar de beste plaats verkocht. Al zeer succesvol als jong paard (waaronder 6 j gekwalificeerd voor BuCha), deze zeer getalenteerde ruin was in staat om zich te ontwikkelen tot een zegevierend Grand Prix-paard onder constant professioneel rijden. De laatste jaren behoort hij altijd tot de top 10 Holsteinpaarden. Absoluut duidelijk en goed opgevoed onder de rit en in de handling, maar hij is te wijten aan zijn gr?? e en kalibers absoluut geen anf?ngerpferd. Geen reeds bestaande aandoeningen en was altijd gezond, momenteel met zeer goed resultaat krijgen?vt. 

?????? Voor meer informatie bel ik graag video's via WhatsApp 0171-3438949 PLEASE NO PN??????
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Aby sprzedać w imieniu Z?chters:

?? Dr. Nie?

Wiek: 12 lat
Gr.?? e: około 1,80 m
Rodowód: De Chirico x Aljano x Loutano x Donnerhall
Poziom treningu: Grand Prix zwycięskie 
AKU: dobra aktualna AKU 

Cena odpowiednio jakości, miejsce przed ceną
(Poniżej 100 )

Wundersch?ner 2009 urodził się w dużych ramkach. To do Grand Prix bardzo udany wałach jest sprzedawany bezpośrednio z Z?chterhand tylko do najlepszego miejsca. Już bardzo udany jako młody koń (w tym 6 j zakwalifikował się do BuCha), ten bardzo utalentowany wałach był w stanie rozwinąć się w zwycięskiego konia Grand Prix pod stałą profesjonalną jazdą. W ostatnich latach zawsze był wśród 10 najlepszych koni holsztyńskich. Absolutnie jasne i dobrze zachowywał się pod jazdą, jak również w prowadzeniu, ale jest ze względu na jego gr? e i kalibry absolutnie nie anf?ngerpferd. Brak wcześniej istniejących warunków i zawsze był zdrowy, obecnie z bardzo dobrym wynikiem get?vt. 

?????? Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń, chętnie wysyłam filmy za pośrednictwem WhatsApp 0171-3438949 PROSZĘ NO PN??????

Pochodzenie

Lokalizacja

86517 Wehringen
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Angelina De Vittorio
E
86517 Wehringen
Niemcy
Mówimy w językach:
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe

Więcej informacji

https://www.angelina-devittorio.de/

Sie suchen ein Pferd oder möchten Ihr Pferd verkaufen? Dabei unterstütze ich Sie gerne, bei mir finden Sie ständig eine selektierte Auswahl an qualitativ hochwertigen Dressurpferden und auch zuverlässige Partner für den gehobenen Freizeitsport. Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung unter 0049171-3438949

Alle weiteren Infos & Preise finden Sie unter https://www.angelina-devittorio.de/

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Angelina De Vittorio
E
86517 Wehringen
Niemcy
i