c

Jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, tzn. osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnych w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane do jej działalności gospodarczej ani też samodzielnej działalności zawodowej, obowiązuje następujące prawo do odstąpienia od umowy:

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy ehorses GmbH & Co. KG dla ehorses.pl

 

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (ehorses GmbH & Co.KG, Rittergut Osthoff 5, 49124 Georgsmarienhütte, Niemcy, e-mail: support@ehorses.com, Tel.: +49(0)5401 - 88 13 200) poprzez wyraźne oświadczenie (np. listownie lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa). W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za zwrot.

 

Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie odstąpienia od umowy, zobowiązany jesteś do zapłaty stosownej kwoty, która odpowiada części usług już świadczonych do momentu, w którym poinformowałeś nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, w stosunku do całego zakresu usług przewidzianych w umowie.

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij i odeślij ten formularz.)

 

Do: ehorses GmbH & Co.KG, Rittergut Osthoff 5, 49124 Georgsmarienhütte, Niemcy, e-mail: support@ehorses.com

 

Niniejszym odstępuję/my (*) od zawartej przeze mnie/nas umowy sprzedaży następujących towarów (*)/świadczenia następujących usług (*):

 

 

Zamówiono dnia(*)/otrzymano dnia (*):

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku formy papierowej)

 

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

ehorses GmbH & Co. KG

 

[Pobierz i zapisz jako PDF to pouczenie o odstąpieniu od umowy]

i