nowe dzisiaj: 330 | sprzedane: 195
c
Inseratsbild
+5 Zdjęcia

Wallach von Casador mit viel Motiviation und Ehrgeiz am Sprung

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2015270
Data wstawienia: 11.01.2021
15 000 € do 25 000 €
Kategoria cenowa ~68 117 zł do 113 523 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
98617 Meiningen
Niemcy
9
+49 (0)17631465338
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiNiemiecki koń sportowy to hodowla koni gorącokrwistych, w której udział biorą Związki Hodowców Koni Berlin-Brandenburgia, Saksonia-Anhalt i Saksonia-Turyngia. Rasa powstała w roku 2003, a więc jest jeszcze bardzo młoda i dlatego pod względem eksterieru i interieru bardzo podobna do poprzednich hodow ... Więcej o rasie koni Niemiecki koń sportowy
CASPAR
Niemiecki koń sportowy
Koń gorącokrwisty
Wałach
8 lat
167 cm
Gniada
Skoki
gotowy do C
nagrodzony w C
WKKW
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Holenderski
  • Polski
Zum Verkauf steht ein im Blut stehendes Deutsches Sportpferd - Wallach namens Caspar.
Caspar ist selber von mir gezogen und wurde 3,5 jährig langsam angeritten. Er ist mittlerweile 7 jährig und wurde bereits Springpferde A, L und M Springen geritten. Platzierungen sind vorhanden in A, L und M Springen. Er zeigt viel Potential und hat ein sehr großes Herz zum und am Sprung. Er ist mutig und unerschrocken und gar nicht "guckig", egal was es für ein Sprung ist. Er möchte keine Fehler machen, ist hochmotiviert und will immer auf die andere Seite. Er ist ein sehr menschenbezogenes Pferd was seine Bezugsperson braucht. Da er im Moment sich noch in seiner Entwicklung befindet wird er unter Wert verkauft. 
Caspar ist ein sehr braves Pferd und wird auch von Mädchen (8 Jahre) in der Halle oder auf dem Platz geritten und auch mit Mädchen (12 Jahre) im Parcour.
Caspar ist schmiede und verladefromm sowie kennt das komplette Pferde ABC. Er geht gerne ins Gelände und braucht aber auch seine Arbeit. Daher ist er kein Anfängerpferd.
Er hat einen gute TÜV und keinerlei Vorerkrankungen.
Trainings und Turniervideos werden gerne auf Anfrage weitergeleitet.
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
For sale is a German sports horse - gelding named Caspar.
Caspar has moved from me himself and was slowly ridicut for 3.5 years. He is now 7 years old and has already ridden jumping horses A, L and L jumping. He is currently being prepared for show jumping horses M. He shows a lot of potential here. He has a very big heart to and from the jump. He is courageous and intrepid and not "look" at all, no matter what a jump it is. He doesn't want to make mistakes, he's highly motivated and he always wants to go to the other side. He is a very human-related horse that needs his reference person. Since it is still in development at the moment, it is being sold below value.
Caspar is forging and loading fromthem as well as knows the complete horse ABC. He likes to go to the site and also needs his work. Therefore, he is not a beginner's horse.
He has a good TÜV and no pre-existing conditions.
Training and tournament videos are forwarded on request.
Este texto ha sido traducido automáticamente.
En venta es un caballo deportivo alemán - gelding llamado Caspar.
Caspar se ha movido de mí mismo y fue lentamente ridicut durante 3,5 años. Ahora tiene 7 años y ya ha montado en los caballos de salto A, L y M saltando. Las ubicaciones están disponibles en saltos A, L y M. Muestra mucho potencial y tiene un corazón muy grande hacia y desde el salto. Es valiente e intrépido y no "mira" en absoluto, no importa qué salto sea. No quiere cometer errores, está muy motivado y siempre quiere ir al otro lado. Es un caballo muy humano que necesita a su persona de referencia. Dado que todavía está en desarrollo en este momento, se vende por debajo del valor.
Caspar es un caballo muy bueno y también está montado por chicas (8 años) en el pasillo o en el campo y también con chicas (12 años) en el curso.
Caspar está forjando y cargando desde ellos, así como conoce el caballo completo ABC. Le gusta ir al sitio y también necesita su trabajo. Por lo tanto, no es un caballo principiante.
Tiene un buen T-V y no tiene condiciones preexistentes.
Los videos de entrenamiento y torneo se reenvían a petición.
Ce texte a été traduit automatiquement.
À vendre est un cheval de sport allemand - gelding nommé Caspar.
Caspar a déménagé de moi lui-même et a été lentement ridiccut pendant 3,5 ans. Il a maintenant 7 ans et a déjà monté des chevaux de saut A, L et L jumping. Il est actuellement en préparation pour les chevaux de saut d’obstacles M. Il montre beaucoup de potentiel ici. Il a un très grand cœur à et depuis le saut. Il est courageux et intrépide et ne pas « egarde » du tout, peu importe ce qu’un saut qu’il est. Il ne veut pas faire d’erreurs, il est très motivé et il veut toujours aller de l’autre côté. C’est un cheval très humain qui a besoin de sa personne de référence. Comme il est encore en développement en ce moment, il est vendu en dessous de la valeur.
Caspar est la forge et le chargement de them ainsi que connaît le cheval complet ABC. Il aime aller sur le site et a aussi besoin de son travail. Par conséquent, il n’est pas un cheval de débutant.
Il a un bon TÜV et pas de conditions préexistantes.
Les vidéos d’entraînement et de tournoi sont transmises sur demande.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Na sprzedaż jest niemiecki koń sportowy - gelding nazwie Spara.
Spara przeniósł się ode mnie siebie i powoli ridicut przez 3,5 roku. Ma teraz 7 lat i jeździł już skaczącymi końmi A, L i L. Obecnie przygotowuje się do skoków pokazowych M. Pokazuje tu duży potencjał. Ma bardzo duże serce do i ze skoku. Jest odważny i nieustraszony, a nie "patrzeć" na wszystkich, bez względu na to, co to jest skok. Nie chce popełniać błędów, jest bardzo zmotywowany i zawsze chce iść na drugą stronę. Jest koniem bardzo związanym z człowiekiem, który potrzebuje swojej osoby referencyjnej. Ponieważ jest nadal w fazie rozwoju w tej chwili, jest sprzedawany poniżej wartości.
Spara jest kucie i załadunku zjecha, jak również zna kompletny koń ABC. Lubi iść na stronę, a także potrzebuje swojej pracy. Dlatego nie jest koniem dla początkujących.
Ma dobrą TÜV i nie ma wcześniej istniejących warunków.
Filmy szkoleniowe i turniejowe są przekazywane na życzenie.

Pochodzenie

Lokalizacja

39106 Magdeburg
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
98617 Meiningen
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
98617 Meiningen
Niemcy
i