nowe dzisiaj: 460 | sprzedane: 205
c
Inseratsbild
4 Filmy
+4 Zdjęcia

Hübscher u. leichtr. 8-j. Selle Francaise, bis M.-Springpf. gew.

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1618982
Data wstawienia: 08.09.2020
~74 505 zł 17 500 € do negocjacji
Ogłoszeniodawca standardowy
94051 Hauzenberg
Niemcy
9
+49 (0)1725822075
Drukuj

Więcej informacjiSelle français to bardzo wszechstronna i dzielna francuska rasa koni gorącokrwistych. Początkiem rasy było uszlachetnienie ciężkich normandzkich koni roboczych krwią folblutów i koni półkrwi. Ponadto w okresie powojennym wprowadzono krew kłusaków i koni arabskich. Selle français są hodowane głównie ...więcej
CARNIVAL D`AUSTRAL
Selle français
Koń gorącokrwisty
Wałach
8 lat
172 cm
Kasztanowata
Skoki
gotowy do C
nagrodzony w C
Ujeżdżenie
Hunter
WKKW
gotowy do N

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Carnival d`Austral hat bis M-Springpferdeprüfungen gewonnen und mehrere Erfolge in A und L gew.
Er besitzt ein sehr gutes Springvermögen, springt egal ob gross oder dicht immer souverän mit der notwendigen Vorsicht am Sprung und ist auch für die Vielseitigkeiit und als Hunter geeignet und kommt direkt aus renommiertem Zuchtgestüt aus der Normandie mit sehr guter Abstammung.  

Er ist ein total süsser Kerl, ein verschmustes, liebes Pferd, sehr anhänglich und menschenbezogen, welcher in der täglichen Dressurarbeit viel Spass macht da er mit sehr guten GGA ausgestattet ist und mit gleichbleibender Gallopade gut zu sitzen ist. Einer der mit einem durch Dick und Dünn geht
Da er ein vielseitiges Pferd ist wurde er letzes Jahr auch auf Vielseitigkeits- und Jagdkursen geritten, geht problemlos durchs Wasser und springt Gräben und Wälle. 
Ein robustes Pferd mit gutem TÜV und Röntgenbilder sind selbstverständlich vorhanden. Vom Wesen ist er charakterfest, geht mit anderen Pferden gerne ins Gelände und ist verschmust. Verkauft wird er nur aus Zeitmangel und kann jederzeit bei uns probegeritten werden. Mehrere Turniervideos können gerne per WhatsApp versendet werden. Freispringvideo siehe unter folgendem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=3XyDx8jpenQ

 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Carnival d'Austral has won up to M-jumping horse trials and won several successes in A and L.
He has a very good jumping ability, jumps no matter whether big or dense always confidently with the necessary caution at the jump and is also suitable for the versatile keit and as hunter and comes directly from renowned breeding stud from Normandy with very good pedigree.

He is a totally sweet guy, a cuddly, lovely horse, very affectionate and human-related, who is a lot of fun in the daily dressage work because he is equipped with very good GGA and is good to sit with consistent gallopade. One that goes with one through thick and thin
Since he is a versatile horse, he was also ridden last year on versatility and hunting courses, easily walks through the water and jumps trenches and ramparts.
A robust horse with good TÜV and X-ray images are of course available. From the nature he is character-proof, likes to go into the terrain with other horses and is cuddly. It is only sold due to lack of time and can be tested at any time. Several tournament videos can be sent via WhatsApp.
https://www.youtube.com/watch?v=MRGffhAvlLI
Ce texte a été traduit automatiquement.
Carnival d’Austral a remporté des épreuves de chevaux de saut M et a remporté plusieurs succès en A et en L.
Il a une très bonne capacité de saut, saute toujours souverainement, grand ou dense, avec la prudence nécessaire au saut et convient également pour la polyvalence et comme hunter et vient directement d’un haras d’élevage de renom de Normandie avec une très bonne ascendance.

C’est un mec très doux, un cheval câlin et gentil, très attaché et humain, qui fait beaucoup de plaisir dans le travail quotidien de dressage, car il est équipé de très bonne GGA et est bien assis avec une gallopade constante. L’un d’entre eux passe par l’épaisseur et la minceur
Comme c’est un cheval polyvalent, il a également été monté l’année dernière sur des cours de polyvalence et de chasse, il passe sans problème à travers l’eau et saute des fossés et des remparts.
Un cheval robuste avec un bon TÜV et des radiographies sont bien sûr disponibles. De la nature, il est solide, il aime aller sur le terrain avec d’autres chevaux et il est câlin. Il n’est vendu que par manque de temps et peut être essayé à tout moment chez nous. Plusieurs vidéos de tournois peuvent être envoyées via WhatsApp.
https://www.youtube.com/watch?v=MRGffhAvlLI
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Carnival d'Austral wygrał do M-skoki prób konnych i zdobył kilka sukcesów w A i L.
Ma bardzo dobrą zdolność skakania, skacze bez względu na to, czy duży czy gęsty zawsze pewnie z niezbędną ostrożnością przy skoku, a także nadaje się do wszechstronnego keitu i myśliwego i pochodzi bezpośrednio ze znanej stadniny hodowlanej z Normandii z bardzo dobrym rodowodem.

On jest całkowicie słodki facet, przytulanki, piękny koń, bardzo czuły i związany z człowiekiem, który jest dużo zabawy w codziennej pracy ujeżdżenia, ponieważ jest wyposażony w bardzo dobre GGA i jest dobry, aby usiąść z konsekwentnym galanada. Taki, który idzie z jednym przez grube i cienkie
Ponieważ jest wszechstronnym koniem, był również jeździł w zeszłym roku na wszechstronność i kursy myśliwskie, łatwo spacery po wodzie i skoki rowów i murów obronnych.
Solidny koń z dobrymi obrazami TÜV i rentgenowskimi są oczywiście dostępne. Z natury jest odporny na charakter, lubi iść w teren z innymi końmi i jest przytulany. Jest sprzedawany tylko z powodu braku czasu i może być testowany w dowolnym momencie. Kilka filmów turniejowych można wysyłać za pośrednictwem WhatsApp.
https://www.youtube.com/watch?v=MRGffhAvlLI

Pochodzenie

Lokalizacja

94032 Passau
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
94051 Hauzenberg
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
94051 Hauzenberg
Niemcy
i